• streda , 28 október 2020
  • streda , 28 október 2020

Aj nepočujúci chcú poznať Bibliu

(Tlačová správa) Banská Bystrica, 6. 4. 2018

Slovenská biblická spoločnosť zverejnila začiatkom apríla 2018 ďalšie dve časti Biblie pre Nepočujúcich. Videonahrávky v slovenskom posunkovom jazyku sú voľne dostupné na webovej stránke www.biblia.sk. Po úspešnom ukončení prvej, testovacej fázy začína projektový tím s prekladom ďalších častí, ktoré priblížia nepočujúcim odkaz Novej aj Starej zmluvy.

Poslaním Slovenskej biblickej spoločnosti je šíriť Božie slovo, preto vydáva Biblie v knižnej forme a zároveň prevádzkuje internetovú stránku, kde je možné študovať rôzne preklady online. Aj keď nepočujúci na Slovensku dokážu čítať, väčšina z nich má problém čítať písaný text s porozumením. Biblická spoločnosť sa preto rozhodla priblížiť im evanjelium formou, ktorá je pre nepočujúcich najzrozumiteľnejšia. V roku 2017 začala s prekladom Biblie do slovenského posunkového jazyka. Preklad má podobu videonahrávok, ktoré sú dostupné na webovej stránke www.biblia.sk. Sú určené predovšetkým nepočujúcim, ale aj kresťanským pracovníkom, ktorí sa im venujú. V prvej fáze projektu bolo preložených päť príbehov z Novej zmluvy.

„Som veľmi rád, že sa dielo prekladu Biblie do posunkového jazyka stále obohacuje o ďalšie časti. Ešte viac ma teší, že je to posunkový jazyk (nie iba preposunkované texty) a na preklade robia samotní Nepočujúci. Všetkým, ktorí sa podieľajú na tomto projekte, patrí veľká úcta.“ hovorí br. Felix Mária OFM, františkán, ktorý v roku 2017 pomohol zostaviť projektový tím. Tvorili ho piati nepočujúci, dvaja teológovia, tlmočníčka a dvaja režiséri.

Roman Vojtechovský, nepočujúci pedagóg a lingvista, oceňuje prínos prekladu pre celú komunitu a rozvoj posunkového jazyka. Prekvapila ho náročnosť textov: „Každý príbeh v sebe skrýva mnoho biblických pojmov a pozadí, ktoré treba dlhšie preštudovať, aby aj nezainteresovaný človek pochopil, čo je zmyslom daného príbehu. A to nepočujúcim chceme cez videonahrávky osvetliť.“

V druhej fáze projektu (apríl 2018 – apríl 2019) pribudne v Biblii pre Nepočujúcich ďalších desať videonahrávok – päť z Novej zmluvy a päť zo Starej zmluvy. Projektový tím rozhodol o rozšírení výberu o texty z 1. a 2. knihy Mojžišovej vzhľadom na to, že novozmluvné texty sa často odvolávajú na príbehy a postavy zo Starej zmluvy, ktoré zatiaľ nie sú slovenským nepočujúcim veľmi známe.

Doplňujúce informácie:

Slovenská biblická spoločnosť vydáva a šíri rôzne preklady Biblie na Slovensku už od roku 1990. Osobitnú pozornosť venuje špecifickým skupinám obyvateľstva akými sú deti, slabozrakí, Rómovia, nepočujúci a podobne. Je členom medzinárodnej rodiny biblických spoločností „United Bible Societies“.

Kontakt:  
Slovenská biblická spoločnosť, Mlynská 43, 974 09 Banská Bystrica, office@biblia.sk, www.biblickaspolocnost.sk  

Pavol Krasnocvetov, riaditeľ, 0918 396 281, krasnocvetov@biblia.sk
Katarína Bošková, projektová manažérka, 0905 453 731, boskova@biblia.sk

Projektový tím (marec 2017 – marec 2018):

preklad do slovenského posunkového jazyka: Linda Svoradová, Michal Hefty, Dana Laffersová, Iris Domancová
konzultácie v oblasti lingvistiky:   Roman a Veronika Vojtechovskí
teologická supervízia:   Jozef Jančovič, Marek Vaňuš SVD
réžia:   Ingrid Kráľová, Marek Kupčo
tlmočenie:   Katarína Vidová
koordinácia projektu:   Katarína Bošková (Slovenská biblická spoločnosť), Michal Poliak (brat Silvester OFM)

Možnosť finančnej podpory ďalšieho prekladu:

IBAN, Tatrabanka: SK44 1100 0000 0026 2778 2674
Variabilný symbol: 100583 (poznámka: Biblia pre nepočujúcich)

Katarína Bosková, fotografie: https://biblickaspolocnost.sk/fotogaleria

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this page

Podobné príspevky

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh