• nedeľa , 9 august 2020
  • nedeľa , 9 august 2020

Konferencia pre osoby so sluchovým postihnutím: Viac informácií, vyššie vzdelanie

Konferencia, ktorú organizoval Spolok nepočujúcich pedKonferencia pre osoby so sluchovým postihnutím 2016-14(1)agógov (SNEPEDA) s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, zvýšila vzájomnú informovanosť osobám s poruchou sluchu, ale aj ich počujúcim priateľom, kolegom. Konferencia, ktorá v duchu niesla názov: Viac informácií, vyššie vzdelanie, im dala možnosť získať viac informácií o aktuálnych podporných službách, inštitúciách a realizovaných prospešných aktivitách na Slovensku určených pre nich.

Podujatie sa realizovKonferencia pre osoby so sluchovým postihnutím 2016-295alo v sobotu 25. júna v Centre účelových zariadení – stredisku SUZA v Bratislave. V stupňovitej prednáškovej sále sedelo 80 účastníkov. Pre nich boli organizátorom zabezpečené dve služby, aby bola konferencia informatívne prístupnejšia, a to tlmočnícka služba vykonaná dvomi tlmočníčkami slovenského posunkového jazyka – Evou Šoltysovou a Luciou Novodomcovou a prepisovateKonferencia pre osoby so sluchovým postihnutím 2016-96ľská služba. Na Slovensku bola azda po prvýkrát v histórii umožnená prepisovateľská služba, kde dvaja striedajúci sa prepisovatelia, Barbora Stejskalová a Jaroslav Zigo, v reálnom čase prepisovali celý prejav prednášajúcich a diskutujúcich do Wordu. Z neho sa prostredníctvom dataprojektoru premietalo napísané slovo na plátno. Účastníci konferencie si mohli čítať prejav na plátne. Ocenili túto novinku a pevne veria, aby táto služba nebola u nás tou poslednou.

Prvou prednášateľkKonferencia pre osoby so sluchovým postihnutím 2016-23ou bola komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská, ktorá priblížila činnosť a pôsobnosť Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorá činnostne úraduje od 1. marca 2016 na Račianskej ulici 153 v Bratislave.

Konferencia pre osoby so sluchovým postihnutím 2016-71

Po nej nasledovala prednáška dvoch nepočujúcich zástupcov skupiny organizácií občanov so sluchovým postihnutím Michal Hefty a Anna Bartalová, ktorí osvetlili ich funkcionársku pozíciu dobrovoľnej práce od augusta 2011 až doteraz. Oboznámili účastníkov aj činnosti Výboru Rady vlády SR.

Konferencia pre osoby so sluchovým postihnutím 2016-85Tretia v poradí znela prednáška Juraja Réckeho, ktorý zastáva pracovnú pozíciu programového manažéra v Nadácii Pontis. Prezentoval o tlmočníckej službe online, ktorá prebieha každý pondelok, stredu a piatok od ôsmej ráno do ôsmej večer.

Konferencia pre osoby so sluchovým postihnutím 2016-121

Po nej odznela prednáška prezentovaná v slovenskom posunkovom jazyku v podaní Jaroslava Cehlárika, nepočujúceho riaditeľa Trnavskej asociácie sluchovo postihnutých (TASPO). Objasnil situáciu – tlmočníckej služby pre nepočujúcich Konferencia pre osoby so sluchovým postihnutím 2016-134klientov Trnavského kraja.

Po obede bola očami vypočutá piata prednáška europoslankyne Jany Žitňanskej, ktorá prezentovala o Európskom parlamente a jeho aktivitách vo vzťahu k osobám so zdravotným postihnutím.

Konferencia pre osoby so sluchovým postihnutím 2016-175

Po nej nasledovala prednáška troch nepočujúcich prispievateľov, a to Roman Vojtechovský zo Spolku nepočujúcich pedagógov, Michal Hefty a jeho kolegyňa a manželka Angela Hefty z OZ Myslím – centra kultúry Nepočujúcich. V posunkoch prednášali o službách pre osoby so sluchovým postihnutím v kontexte implementácie Dohovoru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím. Prítomným priblížili výsledky prieskumu o poskytnutých službách na Slovensku.

Siedmou prednáškoKonferencia pre osoby so sluchovým postihnutím 2016-192u o poradenstve pre nepočujúcich vo finančnej oblasti oboznámili nepočujúci agenti Lucie Štefková a Michal Hefty, ktorí pracujú v spoločnosti Deaf Group (spadá pod OVB) o svete financovania.

Dve pracovníčkyKonferencia pre osoby so sluchovým postihnutím 2016-229 z bratislavskej Univerzity Komenského Elena Mendelová a Renáta Holenová s ich kolegom Romanom Vojtechovským prezentovali na tému: Prístup k vysokoškolskému vzdelaniu pre osoby so sluchovým postihnutím. Oboznámili prítomných o pozícii koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami na univerzite, prípadne na fakulte, o primeraných úpravách a podporných službách pre uchádzačov a študentov s poruchou sluchu.

Predposledná prednáškaKonferencia pre osoby so sluchovým postihnutím 2016-254 v podaní Martina Šaušu, zástupcu spoločnosti AltopService bola o tom, či naozaj máme v neskorších týždňoch zabudnúť na kvalitné titulky pre osoby so sluchovým postihnutím.

Konferencia pre osoby so sluchovým postihnutím 2016-274

Poslednú, desiatu prednášku prezentovala nepočujúca moderátorka Správ RTVS v slovenskom posunkovom jazyku Veronika Vojtechovská, ktorá objasnila časový harmonogram práce štyroch nepočujúcich moderátorov v televízii.

Na webovej stránke www.snepeda.sk/Konferencia-.html sú zavesené powerpointové prezentácie prednášajúcich, videá a prepisované texty, ktoré boli prezentované na konferencii. Pevne veríme, že tento materiál bude prospešný pre vás, širšiu komunitu osôb s poruchou sluchu, ktorý je prístupnejší a dostupnejší.

Každá prednáška bola zaujímavá a poučná pre osoby s poruchoKonferencia pre osoby so sluchovým postihnutím 2016-74u sluchu, ako aj pre počujúcich. Týmto sa chceme poďakovať všetkým prednášajúcim za ich skvelú prípravu a samotnú prednášku, dobrovoľným členom SNEPEDA za skvelú organizáciu, tlmočníčkam, prepisovateľom, kameramanovi, fotografovi a všetkým prítomným za účasť. Veríme, že ste si domov odniesli mnoho informácií. Zároveň sa chceme poďakovať Ministerstvu kultúry SR za poskytnutie dotácií na konferenciu, firemnej spoločnosti Ikopo za poskytnutie nápojov a drobného občerstvenia a Základnej škole s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím na Drotárskej ceste v Bratislave za poskytnutie priestoru pre deti.

Roman Vojtechovský
Foto: Zoltán Duray

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this page

Podobné príspevky

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh