• pondelok , 24 september 2018
  • pondelok , 24 september 2018

Užitočná prednáška o vysielaní s multimodálnym prístupom

Na pôde RTVS v bratislavskej Mlynskej doline  odznela prednáška na tému: Vysielanie s multimodálnym prístupom (tlmočenie do posunkového jazyka a špeciálne titulkovanie) – zákonné povinnosti a ich dodržiavanie, ktorá sa konala dňa 16. júna. Organizoval ju Spolok nepočujúcich pedagógov.

Prednášku prezentovala pracovníčka z Rady pre vysielanie a retransmisiu, Mgr. Lucia Jelčová, PhD., ktorá nás oboznámila s obsahom prezentácie: a) multimodálny prístup v zákone č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní, b) multimodálny prístup v zákone č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii, c) vyhláška Ministerstva kultúry SR č. 12/2016 Z. z. o titulkoch pre osoby so sluchovým postihnutím, d) štatistiky, e) sťažnosti na nedodržanie zákona, f) vlastný monitoring Rady pre vysielanie a retransmisiu. Vyberáme tie základné informácie z prednášky.

Poslaním rady je presadzovať záujmy verejnosti pri uplatňovaní práva na informácie, slobody prejavu a práva na prístup ku kultúrnym hodnotám a vzdelaniu. Rada dbá o uchovávanie plurality informácií v spravodajských reláciách vysielateľov, ktorí vysielajú na základe zákona alebo na základe licencie podľa tohto zákona.

Podľa zákona o vysielaní a retransmisii „vysielateľ je povinný viesť štatistiku (…) o odvysielanom programe televíznej programovej služby obsahujúcu vyhodnotenie podielov programov s multimodálnym prístupom (…); štatistiku o programovej službe za kalendárny mesiac je vysielateľ povinný doručiť rade do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca“. K tomuto odseku sme mali výhradu, keďže sa nám niekedy stalo, že na teletexte daného programu bolo uvedené, že sa bude vysielať film alebo seriál so skrytými titulkami a v skutočnosti nešli skryté titulky, avšak si to vysielateľ nemusí uvedomiť, len si to zapíše ako splnenú úlohu.

Podľa zákona o vysielaní a retransmisii RTVS ako „vysielateľ na základe zákona je povinný zabezpečiť multimodálny prístup k programovej službe, a to tak, aby vo vysielaní každej televíznej programovej služby, ktorú vysiela digitálne, bolo najmenej a) 50 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím, b) 3 % všetkých vysielaných programov tlmočených do posunkovej reči nepočujúcich alebo v posunkovej reči nepočujúcich.” K bodu b v súčasnosti medzi vysielané programy tlmočené do posunkového jazyka, alebo produkované v posunkovom jazyku patria hlavne Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku, Televízny klub nepočujúcich a Správy RTVS s okienkom tlmočníka posunkového jazyka. Podiel programov sa určí ako podiel vysielacieho času z celkového vysielacieho času programov za kalendárny mesiac.

Podľa zákona o vysielaní a retransmisii vysielatelia s licenciou tvoria Markíza, Doma, Dajto, Joj, Joj plus, Wau a TA3. “Vysielateľ s licenciou je povinný zabezpečiť multimodálny prístup k programovej službe, a to tak, aby vo vysielaní každej televíznej programovej služby, ktorú vysiela digitálne, bolo najmenej 10 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím alebo tlmočených do posunkovej reči nepočujúcich alebo v posunkovej reči nepočujúcich.” Podiel programov sa tiež určuje ako podiel vysielacieho času z celkového vysielacieho času programov za kalendárny mesiac. Prekvapilo nás, že dve televízne stanice Joj Cinema a Rik nie sú slovenskými spoločnosťami ale českými a vychádzajú podľa českého zákona, takže nemusia relácie otitulkovať. Jedine takpovediac televízna stanica TA3 skôr porušuje zákon. Spolok nepočujúcich pedagógov má v pláne napísať televízii TA3 sťažnosť za nedodržanie zákona.

Opätovne podľa zákona o vysielaní a retransmisii „vysielateľ je povinný uplatniť označenie pri vysielaní programov, v oznámeniach o vysielaní takých programov a v programovej ponuke vlastného vysielania, ako aj v prehľade programov, ktorý poskytuje na zverejnenie periodickej tlači a ostatným hromadným informačným prostriedkom (poskytovateľ AVMS v katalógu programov).“ Prednášajúca nám odporučila, aby sme sledovali programy na teletexte a webovej stránke každej televíznej stanice, keďže práve tam obsahujú aktuálnejšie informácie.

Komplexnú informáciu z powerpointovej prezentácie prednášajúcej nájdete tu.

Pokiaľ podľa Vás vysielateľ nedodržiava zákon napr. o kvalite skrytých titulkoch, o relácii s nezobrazenými skrytými titulkami, hoci by ich mala vysielať a podobne, môžete napísať Rade pre vysielanie a retransmisiu sťažnosť. Elektronický formulár sťažnosti nájdete na www.rvr.sk//sk/podanie-staznosti.

V mene Spolku nepočujúcich pedagógov sa chceme srdečne poďakovať za prednášku Lucii Jelčovej z Rady pre vysielanie a retransmisiu, za tlmočenie Róbertovi Benčovi, za prepis hovorenej reči Jaroslavovi Zigovi, za natočenie prednášky Ingrid Kráľovej, za dobrovoľnú prácu Veronike Vojtechovskej, za poskytnutie prenájmu projekčnej miestnosti inštitúcii RTVS a za účasť na prednáške všetkým zúčastneným. Zároveň sa chceme poďakovať Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis za finančnú podporu, trom spoločnostiam Bagetka na Račku, CrémeChic a Naša pekáreň za poskytnutie chutných bagiet a sladkých koláčov.

Roman Vojtechovský, foto: Veronika Vojtechovská

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this page

Podobné príspevky

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh